Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK oznamuje zrušenie OVS č. TSK/003/2015

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/003/2015

v súlade s § 283 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

Vyhlasovateľ OVS:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Označenie vyhlasovateľa

Názov a sídlo organizácie:  Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

v zastúpení:                      Ing. Jaroslav Baška -  predseda

Bankové spojenie:             Štátna pokladnica,  IBAN: SK518180 0000 0070 0050 4489

IČO:                                 36126624

DIČ:                                 2021613275

Dňa 28.09.2016  bola na internetovej stránke vyhlasovateľa, na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja a v regionálnej tlači zverejnená obchodná verejná súťaž: TSK/003/2015 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ Nové Mesto nad Váhom,  Jánošíková 4, II. časť -Vilka“  . 

Vyhlasovateľ si vo vyhlásení predmetnej obchodnej verejnej súťaže v čl. III, bod 13 vyhradil právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť. 

 

V súlade s vyššie uvedeným, Trenčiansky  samosprávny kraj týmto OVS č. TSK/003/2015 „Predaj nehnuteľností – SOŠ Nové Mesto nad Váhom,  Jánošíková 4, II. časť -Vilka“  ruší.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK