Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK so sídlom v Trenčíne zverejňuje svoj zámer zriadiť vecné bremeno v k.ú. Prievidza

Z á m e r

 

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zverejňuje svoj  z á m e r

 

zriadiť vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena – Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne na pozemku v jeho výlučnom vlastníctve, nachádzajúcom sa v k.ú. Prievidza, zapísanom na LV č.11866 ako:

- pozemok, parcela registra “C”, parc. č. 3946/88 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2,

 

v celkovom rozsahu 43 m2  vyznačenom v Geometrickom pláne číslo 208-51/2016 zo dňa 28.10.2016 vypracovaným vyhotoviteľom: GEODÉZIA ŽILINA a.s., Hollého ul. č. 7, 010 50 Žilina, prev. 208 Prievidza, Mišíka č. 26, 971 01 Prievidza, IČO: 36 859 010, úradne overený Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, pod. č. 1221/2016 dňa 03.11.2016, strpieť výkon práva:

- zriadenia, uloženia a užívania elektrickej prípojky NN,

- vstupu a prechodu oprávneným z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu

na zaťažený pozemok za účelom údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie a odstránenia elektrickej prípojky NN na časovo neobmedzenú dobu z dôvodu hodného osobitného zreteľa odplatne za jednorazovú náhradu v sume 1 euro (slovom: jedno euro) splatnú do 30-tich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena.

 

Osobitný zreteľ spočíva v záujme zosúladenia skutočného stavu so stavom právnym, nakoľko vecné bremeno reálne vykonáva  osoba odlišná od oprávneného z vecného bremena, ktorý v plnom rozsahu zaplatil odplatu za zriadenie vecného bremena a prevod už zriadeného vecného bremena je právne vylúčený.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK