Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 08.12.2015 do 07.01.2016 do 10.00 hod.


1. Nehnuteľný majetok, nachádzajúci  sa v k. ú. Trenčín, zapísaný na LV č. 3944: Stavby, súp. číslo 252 - Internát školy,vonkajšie úpravy, oplotenia

Pozemky- parcely registra „C":
parc. č. 399  - zastavané plochy a nádvoria o výmere  264 m²
parc. č. 400  - záhrady  o výmere  1.379 m².

      
2. Nehnuteľný majetok, nachádzajúci  sa v k. ú. Myjava, zapísaný  na LV č. 30: Stavby, Domov mládeže 2 -  súpisné číslo 41 s príslušenstvom, vonkajšie úpravy

Pozemky - parcely  registra „C":
parc. č 1414 -    zastavané plochy a nádvoria o výmere  462 m2,
parc. č.1416/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  1.181m2.

Viac v priložených dokumentoch

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK