Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zámer odpredaja nehnuteľného majetku v k. ú. Adamovské Kochanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj

z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

v  okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, v katastrálnom území Adamovské Kochanovce, zapísaný na LV č. 269

Pozemok – parcela registra „C“:

  • č. 342/6 – záhrada o výmere  77 m2.

 

Žiadateľ (Kupujúci):

Pavol Capák a manž. Oľga Capáková, Malé Bierovce 121, 913 05 Adamovské Kochanovce, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom vo výške 2.310,00 eur (slovom: dvetisíctristodesať eur) za celý predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v záujme Trenčianskeho samosprávneho kraja na lepšom využití pozemku a majetkovoprávnom usporiadaní vzťahu k pozemku, ktorý vznikol na základe skutočného zamerania existujúceho oplotenia Domova sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce č. 122, 913 05 Adamovské Kochanovce, ktoré ostáva zachované.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku – pozemok registra „C“, parc. č. 342/6, v k. ú. Adamovské Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 716/2021 dňa 27.09.2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK