Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zeverejňuje svoj zámer zameniť nehnuteľný majetok v k.ú. Kolačno

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

v okrese Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne územie Kolačno, zapísaný na LV č. 1135 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

- pozemok parc. č. 3213/2 o výmere 1099 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve Obce Kolačno, 958 41  Kolačno č. 164 v okrese Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne územie Kolačno, zapísaný na LV č. 601 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

- pozemok parc. č. 563/1 o výmere 1099 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v k.ú. Kolačno, nakoľko na pozemku registra „C“ parc. č. 3213/2 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nachádza miestna komunikácia a chodník pre peších vo vlastníctve Obce Kolačno a na pozemku registra „C“ parc. č. 563/1 vo vlastníctve Obce Kolačno sa nachádza cesta III/1764 Veľké Uherce – Kolačno vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK