Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Kostolná - Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok – pozemky zastavané stavbou: v okrese Trenčín, v obci Kostolná - Záriečie, katastrálne územie Kostolná - Záriečie, parcely registra „C“

 

- pozemok parc. č. 616/6 o výmere 6 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok parc. č. 616/7 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok parc. č. 616/8 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 41373006-020-17 na zameranie prístavieb p.č. 111, 616/6, 616/7,:/8, 111/5-:/8 a zmenu druhu pozemku 122/2, ktorý vyhotovil dňa 19.05.2017 Ing. Vladimír Murcin, Piaristická 273, 911 01 Trenčín, IČO: 41373006 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 01.06.2017 pod č. 723/17, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 616/3 o výmere 6103 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1154.

Žiadatelia (Kupujúci):

Obec Kostolná - Záriečie, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 148  do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  1,00 EUR  (slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu ako prevod pozemkov zastavaných stavbou  vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK