Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Považská Bystrica

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,


 zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

v okrese Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, katastrálne územie Považská Bystrica,  parcela registra „C“

- pozemok parc. č. 6103/6 o výmere 54 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 01/2017 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti KN-C p. č. 6103/6, ktorý vyhotovil dňa 04.01.2017 Ing. Igor Strhák, Geodet a kartograf, Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 41375858 a bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 17. januára 2017 pod č. 11/2017, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 6103/1 o výmere 24879 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný v časti A: Majetková podstata na LV č. 9467.

 

Žiadatelia (Kupujúci)

Milan Mahdoň a manželka Ing. Eva Mahdoňová rod. Havajíková, obaja trvale bytom Hliny  1404/227, 017 07 Považská Bystrica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 2592,00 EUR (slovom: dvetisícpäťstodeväťdesiatdva EUR) ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý  žiadatelia udržujú a využívajú ako vjazd na dvor so záhradou a prístup k rodinnému domu súp. č. 2769, nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2674/2, 2674/3, 2674/6, zapísaných na liste vlastníctva č. 10422 k.ú. Považská Bystrica. Predajom pozemku registra „C“ parc. č. 6103/6 sa spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníkov domu súp. č. 2769 v Považskej Bystrici.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK