Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Púchov

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, 020 01 Púchov, nachádzajúci sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v k. ú. Púchov, zapísaného na LV č. 2424 v časti A: Majetková podstata:

Pozemok - parcela registra “C”:

- pozemok parc. č. 1224/2 – ostatné plochy o výmere 10 655 m², a to jeho časti o celkovej výmere 12 m² v zmysle situačného nákresu.

                                                                                                     

Nájomca: 

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00 156 884 za celkovú cenu nájmu 15 EUR/m2/rok (slovom: pätnásť eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Osobitný zreteľ:

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení stacionárnej  monitorovacej stanice na predmetnej časti pozemku v záujme ochrany životného prostredia, včasnej intervencie v prípade prekročenia limitu nebezpečných a prachových látok v ovzduší a odborného rozvoja študentov pri spolupráci Strednej odbornej školy obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, 020 01 Púchov so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK