Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu majetku v katastrálnom území Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje svoj   z á m e r   prevodu majetku - pozemok

 

nachádzajúci sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v katastrálnom území Trenčín, parcela registra „C“:

  • č. 170/5 o výmere 239 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s príslušenstvom (spevnené plochy, časť oplotenia)
  • oddelenú Geometrickým plánom č.  45477795-05-17 na oddelenie pozemku p.č. 170/5 zo dňa 23.01.2017, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Michal Muran M-Geo, geodetická kancelária, Dolné Naštice 31, Bánovce nad Bebravou, IČO 45477795, od pôvodnej parcely KNC parc. č. 170/1 o výmere 1762 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísaný na LV č. 2941,

 

zámenou za majetokpozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v obci Trenčín,  okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, parcely registra „C“:

  • č. 621/31 o výmere 222 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1 a
  • novovytvorenú parc. č. 621/59 o výmere 480 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria oddelenú Geometrickým plánom číslo 48124591-007-17 na oddelenie parc. č. 621/59 zo dňa 23.02.2017, vyhotovený vyhotoviteľom Súkromná Geodézia Trenčín s.r.o., Piaristická 273/21, Trenčín, IČO 36335924, od pôvodnej parcely KNC parc. č. 621/1 o výmere 4951 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1,

bez finančného vyrovnania,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania časti pozemkov v areáli  Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Jilemnického č. 24, Trenčín, ako aj v záujme Trenčianskeho samosprávneho kraja podporiť projekt mesta Trenčín vybudovať Námestie študentov na pozemku  parc. č. 170/5.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK