Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu majetku v okrese Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zverejňuje svoj   z á m e r   prevodu majetku – pozemkov

  1. parcela registra „C“ č. 415/5 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria nachádzajúci sa v obci Adamovské Kochanovce, okres Trenčín, katastrálne územie Adamovské Kochanovce, zapísaný na LV č. 269, podiel 1/1 k celku, ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nadobúdateľovi - kupujúcemu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka č. 4, 911 05 Trenčín, IČO 36 302 724, za kúpnu cenu 20,48 EUR (slovom: dvadsať eur štyridsaťosem centov),
  2. parcela registra „C“ č. 415/6 o výmere 6 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria nachádzajúci sa v obci Adamovské Kochanovce, okres Trenčín, katastrálne územie Adamovské Kochanovce, zapísaný na LV č. 269, podiel 1/1 k celku, ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nadobúdateľovi - kupujúcemu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka č. 4, 911 05 Trenčín, IČO 36 302 724, za kúpnu cenu 122,88 EUR (slovom: stodvadsaťdva eur osemdesiatosem centov),
  3. parcela registra „C“ č. 2084/3 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Chocholná - Velčice, okres Trenčín, katastrálne územie Chocholná Velčice, zapísaný na LV č. 3477, podiel 1/1 k celku, ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nadobúdateľovi - kupujúcemu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka č. 4, 911 05 Trenčín, IČO 36 302 724, za kúpnu cenu 87,00 EUR (slovom: osemdesiatsedem eur).
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK