Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú Stará Turá

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zverejňuje svoj  z á m e r

prevodu majetku  - pozemkov a stavieb

 

 

nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Stará Turá, v katastrálnom území Stará Turá:

  • PARCELY registra „C“ vedené na LV č. 370 ako:

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

612

624

zastavané plochy a nádvoria

1/1

613/2

1090

ostatné plochy

1/1

613/3

310

ostatné plochy

1/1

614

356

zastavané plochy a nádvoria

1/1

616

961

zastavané plochy a nádvoria

1/1

618

1116

zastavané plochy a nádvoria

1/1

617

2362

ostatné plochy

1/1

620/2

28

zastavané plochy a nádvoria

1/1

  • stavby vedené na LV č. 370:

Druh stavby

Súpisné číslo

Na pozemku

parc.č.

 

Domov mládeže

377

618

 

Dielne

bez súp. čísla

612

vrátane nadstavby

Telocvičňa

bez súp. čísla

616

 

Kotolňa

376

614

 

 

zámenou za majetok – pozemky vo vlastníctve Mesta Stará Turá, ul. SNP  1/2, 916 01 Stará Turá, nachádzajúci sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, obci Stará Turá, v katastrálnom území  Stará Turá:

  • PARCELY registra „C“ , zapísané na LV č. 1 ako:

 

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

591/2

2001

zastavané plochy a nádvoria

1/1

877/2

2587

zastavané plochy a nádvoria

1/1

877/5

33

zastavané plochy a nádvoria

1/1

1038/10

2827

zastavané plochy a nádvoria

1/1

1038/23

1738

zastavané plochy a nádvoria

1/1

1127/16

187

zastavané plochy a nádvoria

1/1

312/4

8229

zastavané plochy a nádvoria

1/1

312/6

2244

zastavané plochy a nádvoria

1/1

914/2

4106

zastavané plochy a nádvoria

1/1

914/6

3683

zastavané plochy a nádvoria

1/1

66/1

3514

zastavané plochy a nádvoria

1/1

16616/2

2561

zastavané plochy a nádvoria

1/1

 

s finančným vyrovnaním vo výške 4.676,42 EUR zo strany Mesta Stará Turá

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, číslo II/581, III/1211, III/1237, III/1238 a v záujme zabezpečenia využitia majetku v areáli bývalej  Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Generála Milana Rastislava Štefánika, Stará Turá, pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK