Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje svoj zámer zámeny nehnuteľného majetku na katastralnom území Trenčianske Biskupice

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj

z á m e r

 

 

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

nachádzajúci sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v katastrálnom území Trenčianske Biskupice, pozemok parcela registra KN-C

  • č. 1127/177 o výmere 1717 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreným Geometrickým plánom číslo 43621457-88-20 na oddelenie   p. č. 1127/177 zo dňa 18.11.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Štefanom Kajlom, geodetická kancelária, Piaristická 273/21, Trenčín, IČO 43621457, oddelením od pôvodnej parcely registra KN-C parc. č. 1127/66 o výmere 2308 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 pre katastrálne územie Trenčianske Biskupice,

s nehnuteľným majetkom  vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúcim sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v katastrálnom území Trenčín, pozemky parcely registra KN-C

a) parc. č. 141/18 o výmere 309 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým plánom číslo 43468608-114/20 na oddelenie pozemku p.č. 141/18 zo dňa 29.10.2020 vyhotoveným vyhotoviteľom Ing. Tomášom Baďurom, Kpt. Nálepku 21, Trenčín, IČO 43468608, oddelením od pôvodnej parcely registra KN-C parc. č. 141/6 o výmere 660 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1 pre katastrálne územie Trenčín, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 27.11.2020 pod číslom: 1702/20,

b) parc. č. 621/63 o výmere 1322 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreným Geometrickým plánom číslo 43621457-98-20 na oddelenie p. č. 621/63 zo dňa 19.02.2021, vyhotoveným vyhotoviteľom Ing. Štefanom Kajlom, geodetická kancelária, Piaristická 273/21, Trenčín, IČO 43621457, oddelením od pôvodnej parcely registra KN-C parc. č. 621/1 o výmere 4292 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1 pre katastrálne územie Trenčín,

  • bez finančného vyrovnania,
  • ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov určených na zámenu, na základe ktorej sa zosúladí užívací stav s právnym stavom a dorieši sa vzájomné vysporiadanie pozemkov z roku 2016, kedy Trenčiansky samosprávny kraj nadobudol zámenou s Mestom Trenčín pozemky vo výmere väčšej    o 86 m2.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK