Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje zámer na nájom skladových priestorov v k.ú. Prievidza priamym nájmom č. TSK/PN/3/2017

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

 

 1. Predmetom priameho nájmu je nájom nebytových priestorov :

- miestnosť č. 1 o výmere 50 m2

- miestnosť č. 2 o výmere 24,684 m 2

- miestnosť č. 3 o výmere 86,724 m2

- spoločne užívané priestory

 

nachádzajúcich sa na prízemí v objekte fitnes centrum, predajňa, na ul. T. Vansovej 28 v Prievidzi,  k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 11866,  parc. č. 2214/3, zastavaná plocha celkom 586 m2,     vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 sú zverejnené:

- na internetovej stránke vyhlasovateľa: tsk.sk; v sekcii – odpredaj, nájom majetku

- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

- formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa - Ing. Iveta Dianová – iveta.dianova@tsk.sk, tel. č. 0901918147,  Ing. Jaroslav Hrubo – jaroslav.hrubo@tsk.sk, tel. č. 0901918141

 

3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami priameho nájmu je od 20.12.2017 do 04.01.2018 do 10.00 hod.  na adresu vyhlasovateľa.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK