Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Myjava

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Myjava, v obci Myjava, katastrálne územie Myjava, parcela registra „C“ :

- pozemok parc. č. 171/16 o výmere 91 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie pozemkov p. č. 162/8, 171/16, vyhotovený dňa 13.07.2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária, V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“  parc. č. 171/7 o výmere 4606 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 4811,  

s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve Vladimíra Paracku, M. Šimonoviča 477/18, 907 01 Myjava (Vladimír Paracka – Kameňovýroba, IČO: 17773881, M. Šimonoviča 477/18, Myjava)

v okrese Myjava, v obci Myjava, katastrálne územie Myjava, parcela registra „C“ :

- pozemok parc. č. 162/8 o výmere 91 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie pozemkov p. č. 162/8, 171/16, vyhotovený dňa 13.07.2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária, V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“  parc. č. 162/1 o výmere 3455 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2177,   

 

bez finančného vyrovnania,

ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Osobitný zreteľ

- spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k novovytvoreným pozemkom v k.ú. Myjava a to na základe dlhodobého užívania časti pozemku vo vlastníctve Vladimíra Paracku Správou ciest TSK ako súčasť areálu cestmajsterstva v Myjave a v potrebe zabezpečenia prístupu Vladimíra Paracku do areálu Kameňovýroby cez časť pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v areáli cestmajsterstva Správy ciest TSK v Myjave.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK