Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok OVS č. TSK/001/2017- N

Záznam z otvárania obálok

 

doručených ponúk obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2017- N na nájom prebytočného nehnuteľného majetku – časť pozemku, parc. č. 2513/1 - ostatné plochy o výmere 3 509 m2, a to v celkovom rozsahu výmery 24 m2 v k. ú. Bánovce nad Bebravou, konaného dňa 18.12.2017 v čase od 13,00 hod do 14,00 hod..

Komisia na vyhodnotenie  ponukového konania:

predseda: Ing. Iveta Dianová (zamestnankyňa TSK)

členovia: Mgr. Zuzana Martináková (zamestnankyňa TSK), Ing. Miroslav Bosák (zamestnanec TSK)

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená odo dňa 29.11.2017 do 14.12.2017.

 

Predmet nájmu:

Časť pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, zapísaného na LV č. 4992, v časti A: Majetková podstata ako časť pozemku, parc. č. 2513/1 - ostatné plochy o výmere 3 509  m2, a to v celkovom rozsahu výmery 24 m2 v zmysle situačného nákresu.

 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca.

Záujemca č.1

1. Dňa 06.12.2017 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: Jozef Medek, Gorazdova 1317/13, Bánovce nad Bebravou, IČO 32 804 466, DIČ 1028483764, DIČ DPH SK1028483764
  2. Označenie kontaktnej osoby: Jozef Medek, reklama@slovanet.sk, 0905 407 054
  3. Navrhnutá cena za nájom: 432,00 eur za rok                
  4. Účel využitia majetku: nájom pozemku na reklamné účely – umiestnenie 1 ks reklamného zariadenia
  5. Doba nájmu: od 01.01.2018 do 31.12.2020
  6. Výpis zo živnostenského registra č. 301-1309, miestne príslušný Okresný úrad Bánovce nad Bebravou zo dňa 06.12.2017 
  7. Čestné prehlásenie
  8. Predmet nájmu: pozemok 24 m2
  9. Účel využitia predmetu nájmu: postavenie reklamného zariadenia

 

 

Záujemca   č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

1. Jozef Medek, Gorazdova 1317/13, Bánovce nad Bebravou

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2017- N na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 18.12.2017 v čase od 13,00 hod do 14,00 hod na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

predseda: Ing. Iveta Dianová

členovia: Mgr. Zuzana Martináková, Ing. Miroslav Bosák        

 

V Trenčíne 18.12.2017

Záznam je vyhotovený v 2 rovnopisoch.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK