Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok OVS č. TSK/001/2018-N

Záznam z otvárania obálok

 

doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku TSK – „Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A OVS č. TSK/001/2018-N (ďalej len ,,OVS“), konaného dňa 10.07.2018 o 13.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk záujemcov podaných v rámci OVS:

Predseda:   Ing. Jaroslav Hrubo (vedúci odd. VPSRaÚM)

Členovia:   Ing. Iveta Dianová (zamestnanec TSK)

                Mgr. Zuzana Martináková (zamestnankyňa TSK)

 

OVS bola vyhlásená odo dňa 19.06.2018 do 09.07.2018.

 

Predmet nájmu:  nájom nebytových priestorov :

  • kancelária č. 250 o výmere 20 m2
  • vrátane spoločne užívaných priestorov

nachádzajúcich sa na 2.NP administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, katastrálne územie Trenčín, zapísaných na liste vlastníctva č. 7098 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celková podlahová plocha priestorov je 20 m2.

 

V lehote na predkladanie ponúk predložili cenovú ponuku jeden záujemca:

Záujemca č.1

Dňa 22.06.2018 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, IČO: 34006273

Výpis z registra združení obcí: OÚ Trenčín, zapísaný v registri združení obcí dňa 21.7.2000, pod č. 47/2000

  1. Označenie kontaktnej osoby : Jaroslava Pupišová, 0905 680 840, rvctn@stonline.sk
  2. Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami OVS - splnil
  3. Účel využitia majetku: Kancelárske a administratívne činnosti
  4. Doba nájmu: na dobu neurčitú
  5. Navrhnutá cena nájmu: 90 € / m2 / rok

 

Záujemca  č.1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

1. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku TSK - OVS č. TSK/001/2018-N, konaného dňa 10.07.2018 o 13.00 h. na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 

Predseda:  Ing. Jaroslav Hrubo                    

Členovia:  Ing. Iveta Dianová                      

                Mgr. Zuzana Martináková

 

V Trenčíne 10.07.2018

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK