Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok OVS č. TSK/002/2017-N

Záznam z otvárania obálok

doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku TSK – „Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A OVS č. TSK/002/2017-N (ďalej len ,,OVS“), konaného dňa 22.12.2017 o 13.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk záujemcov podaných v rámci OVS:

Predseda:  Ing. Jaroslav Hrubo (vedúci odd. VPSRaÚM)

Členovia:   Ing. Miroslav Bosák (zamestnanec TSK)

                 Mgr. Lenka Masláková (zamestnankyňa TSK)

 

OVS bola vyhlásená  odo dňa 07.12.2017 do 22.12.2017.

 

Predmet nájmu:  nájom nebytových priestorov:

 • kancelária č. 421 o výmere 14,81 m2
 • kancelária č. 422 o výmere 16,22 m2
 • kancelária č. 423 o výmere 13,50 m2
 • vrátane spoločne užívaných priestorov

nachádzajúcich sa na 4.NP administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, katastrálne územie Trenčín, zapísaných na liste vlastníctva č.. 7098 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celková podlahová plocha priestorov je 44,53 m2.

 

V lehote na predkladanie ponúk predložili cenovú ponuku jeden záujemca:

Záujemca č.1

Dňa 22.12.2017 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: AKJK s.r.o., K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 50112252
 2. Výpis z obchodného registra: Okresného súdu Trenčín k 22.12.2017, Oddiel: Sro, vložka číslo : 32397/R
 3. Označenie kontaktnej osoby : JUDr. Jakub Križan, 0903 272 345, krizan@ak-jk.sk
 4. čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami OVS - splnil
 5. Účel využitia majetku: Kancelárske a administratívne činnosti
 6. Doba nájmu: na dobu neurčitú
 7. Navrhnutá cena nájmu: 90 € / m2 / rok

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

1. AKJK s.r.o., ul. K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku TSK - OVS č. TSK/002/2017-N, konaného dňa 22.12.2017 o 13.00 h. na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 

Predseda:  Ing. Jaroslav Hrubo                    

Členovia:  Ing. Miroslav Bosák                    

                Mgr. Lenka Masláková     

V Trenčíne 22.12.2017

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK