Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017

Záznam z otvárania obálok

 

doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 05.01.2018 o 9,00 hod

Komisia na vyhodnotenie  ponukového konania:

predseda:  Ing. Iveta Dianová (zamestnankyňa TSK)

členovia:   Mgr. Zuzana Martináková (zamestnankyňa TSK)               

                Ing. Miroslav Bosák (zamestnanec TSK)

                Mgr. Lenka Masláková (zamestnankyňa TSK)

                Mgr. Gabriela Baránková (zamestnankyňa TSK)

 

Zámer priameho nájmu bol vyhlásený odo dňa 20.12.2017 do 04.01.2018

 

1. Predmet nájmu:

Predmetom priameho nájmu je nájom nebytových priestorov :

– miestnosť č. 1 o výmere 50 m2

– miestnosť č. 2 o výmere 24,684 m 2

– miestnosť č. 3 o výmere 86,724 m2

- spoločne užívané priestory

 

nachádzajúcich sa na prízemí v objekte fitnes centrum, predajňa, na ul. T. Vansovej 28 v Prievidzi,  k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 11866,  parc. č. 2214/3, zastavaná plocha celkom 586 m2, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca.

Záujemca č.1

Dňa 22.12.2017 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: Daniela Lúdiková – DL, 972 16 Pravenec č. 57 IČO 30431565, DIČ 1020581452, IČ DPH SK102058452
  2. Označenie kontaktnej osoby: Daniela Lúdiková, dludikova@gmail.com, Tel. 0905 274 653
  3. Navrhnutá cena za nájom: 29,64 eur/m2/rok                
  4. Účel využitia predmetu nájmu: ako skladové priestory, uskladnenie tovaru – sortiment hračky
  5. Doba nájmu: od 01.02.2018 do 31.01.2020
  6. Výpis zo živnostenského registra č. 307-2754, miestne príslušný Okresný úrad Prievidza zo dňa 20.12.2017
  7. Čestné prehlásenie
  8. Predmet nájmu: – miestnosť č. 1 o výmere 50 m2

 

 

Záujemca   č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

1. Daniela Lúdiková – DL, 972 16 Pravenec č. 57

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 05.01.2018 v čase o 9,00 hod na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

predseda: Ing. Iveta Dianová                      

členovia: Mgr. Zuzana Martináková                         

              Ing. Miroslav Bosák        

              Mgr. Lenka Masláková                          

              Mgr. Gabriela Baránková                      

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK