Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámena nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Adamovské Kochanovce s Obcou Adamovské Kochanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj  z á m e r

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

v okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, katastrálne územie Adamovské Kochanovce:

a) parcely registra „C“:

Číslo parcely

Výmera  m²

Druh pozemku

843/9  

588

zastavaná plocha a nádvorie

843/10 

50

zastavaná plocha a nádvorie

843/11

74

zastavaná plocha a nádvorie

843/12

28

zastavaná plocha a nádvorie

843/13 

72

zastavaná plocha a nádvorie

843/14 

3

zastavaná plocha a nádvorie

843/15

56

zastavaná plocha a nádvorie

843/16 

21

zastavaná plocha a nádvorie

843/17 

6

zastavaná plocha a nádvorie

843/18

19

zastavaná plocha a nádvorie

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 50391551-154-18 na oddelenie pozemkov  pod chodníkmi, zastávkou a parkoviskami p.č. 843/8 a p.č. 849/1,2, vyhotoveným dňa 10.12.2018 Ing. Vladimírom Bulkom, GEOAGRO s.r.o., 913 05 Ivanovce 264, IČO: 50391551, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.02.2019 pod č. 62/19, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc.  č. 843 o výmere 11208 m2, druh pozemku zastavaná plocha                   a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1785,  

b) stavba bez súpisného čísla, Prečerpávacia stanica kanalizácie na pozemku parcela registra „C“ parc. č. 490, Inventárne číslo: 202 2, (pozemok je vo vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce)

s nehnuteľným majetkom  vo výlučnom vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce, 913 21 Adamovské Kochanovce 86, nachádzajúci sa v okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, katastrálne územie Adamovské Kochanovce, parcela registra „C“

  • pozemok   č. 849/2   o  výmere  55 m2,   druh  pozemku   zastavaná   plocha  a nádvorie, vytvorený Geometrickým plánom č. 50391551-154-18 na oddelenie pozemkov pod chodníkmi, zastávkou a parkoviskami p.č. 843/8 a p.č. 849/1,2, vyhotoveným dňa 10.12.2018 Ing. Vladimírom Bulkom, GEOAGRO s.r.o., 913 05 Ivanovce 264, IČO: 50391551, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.02.2019 pod č. 62/19, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 849 o výmere 2248 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1, 
  • bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa  spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov v obci Adamovské Kochanovce, nachádzajúcich sa pod chodníkmi  a parkovacími plochami vo vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce a pod autobusovou nikou ako súčasťou cesty III/1225 Štvrtok - Kostolná vo vlastníctve TSK.  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj potreba odstránenia zdevastovanej stavby a  tým vytvorenie podmienok Obci Adamovské Kochanovce pre realizáciu ďalších investičných zámerov obce, konkrétne  výstavbu miestnej komunikácie plánovanú v súlade s územným plánom tejto obce.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK