Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámena pozemkov v k.ú. Zemianske Podhradie ako prípad osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Zemianske Podhradie, v katastrálnom území Zemianske Podhradie:

- časť pozemku registra „C“ parc. č. 3277, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na LV č. 253

s nehnuteľným majetkom  vo výlučnom vlastníctve Obce Zemianske Podhradie, 913 07 Zemianske Podhradie 138, IČO: 00699098, nachádzajúcim sa v okrese Nové Mesto nad Váhom,         v obci Zemianske Podhradie, v katastrálnom území Zemianske Podhradie:

- časť pozemku registra „C“ parc. č. 3278/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na LV č. 1

v pomere  1 k 1 m2 bez finančného vyrovnania,

ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.           

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych  vzťahov k časti pozemku registra „C“ parc. č.  3277, na ktorom má Obec Zemianske Podhradie zámer vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia bude vo vlastníctve Obce Zemianske Podhradie, zámenou za časť pozemku registra „C“ parc.  č. 3278/3, ktorý sa nachádza pod cestou III/1223 Trenčianske Bohuslavice  – Nová Bošáca vo vlastníctve TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK