Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/002/2017-N

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/002/2017-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu na základe obchodnej verejnej súťaže č.TSK/002/2017-N (ďalej len „OVS“).

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom nebytových priestorov:

  • kancelária č. 421 o výmere 14,81 m2
  • kancelária č. 422 o výmere 16,22 m2
  • kancelária č. 423 o výmere 13,50 m2
  • vrátane spoločne užívaných priestorov

nachádzajúcich sa na 4.NP administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, katastrálne územie Trenčín, zapísaných na liste vlastníctva č. 7098 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celková podlahová plocha priestorov je 44,53 m2.

 

2. Plné znenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov a Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov č. TSK/002/2017-N sú zverejnené:

  • na internetovej stránke vyhlasovateľa: www.tsk.sk; v sekcii – odpredaj, nájom majetku. Plné znenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.
  • na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
  • formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa: Jaroslav Hrubo – jaroslav.hrubo@tsk.sk, tel. č. 090198141, Ing. Iveta Dianová – iveta.dianova@tsk.sk, tel. č. 0901918147

 

3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže je od 07.12.2017 do 22.12.2017 do 10.00 hod. na adresu vyhlasovateľa.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK