Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNP/001/2016

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

1. Predmetom priameho nájmu je prenájom:
- kancelária č. 461 o výmere 20,4 m²
- vrátane spoločne užívaných priestorov na 4. NP  administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, katastrálne územie Trenčín, zapísanej na liste vlastníctva č. 7098 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celková podlahová plocha priestorov je 20,4 m².

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.tsk.sk 
- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.


3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 20.01.2016 do 10.00 hod.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK