Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na odpredaj majetku (204m2)

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

v okrese Trenčín, v obci Trenčín, katastrálne územie Trenčianska Turná,

Parcela registra „C“: pozemok parc. č. 1491/4 o výmere 204 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

vytvorený Geometrickým plánom č. 37666401-69/2014 na zameranie prístavby na parcelách č. 1/3, 1491/3 a 1503/4 a oddelenie pozemku parcela č. 1491/4, vyhotoveným dňa 30.06.2014 Ing. Petrom Drhom - Geofit, Partizánska 13, 911 01 Trenčín, IČO 37666401, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 05.08.2014 pod č. 892/14, odčlenením od pôvodného pozemku registra „C“  parc. č. 1491 o výmere 16653 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti „A“ Majetková podstata na LV č. 2787.   

 

Žiadateľ (Kupujúci):

- Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 26 v celosti, za kúpnu cenu vo výške 1880,80,- EUR (slovom: Jedentisícosemstoosemdesiat EUR osemdesiat centov), ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Osobitný zreteľ:

- spočíva v potrebe  usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý  tvorí súčasť pozemkov vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná.  Predajom pozemku registra „C“ parc. č. 1491/4 sa vytvorí súvislý celok nehnuteľností na užívanie jedného vlastníka v Obci Trenčianska Turná.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK