Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na odpredaj majetku - Uhrovec

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Uhrovec, katastrálne územie Uhrovec,

Parcela registra „C“ :

- pozemok parc. č. 702/5 o výmere 38 m2, druh pozemku ostatné plochy,

- pozemok parc. č. 702/9 o výmere 38 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

pozemok parc. č. 702/5 bol vytvorený Geometrickým plánom č. 36319830-0038/05 na oddelenie pozemku parc. č. 702/5, ktorý vyhotovil dňa 31.03.2005 Ing. Ľuboš Krč – Gerys plus, s.r.o., geodetická kancelária, SNP 22, Bánovce nad Bebravou, IČO 36319830 a bol úradne overený Správou katastra Bánovce nad Bebravou dňa 06.apríla 2005 pod č. 78/2005, pozemok parc. č. 702/9 bol vytvorený Geometrickým plánom č. 36319830-004/15 na oddelenie pozemku parc. č.702/9, ktorý vyhotovil dňa 15.01.2015 Ing. Peter Žikla – Gerys plus, s.r.o., geodetická kancelária, SNP 22, Bánovce nad Bebravou, IČO 36319830  a bol úradne overený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 25. februára 2015 pod č. 54/2015. Obidva pozemky boli vytvorené odčlenením od pôvodného pozemku registra „C“  parc. č. 702/1 o výmere 9964 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti „A“ Majetková podstata na LV č. 543.   

 

Žiadateľ (Kupujúci):  

 - Obec Uhrovec, SNP č. 86/7, 956 41 Uhrovec v celosti, za kúpnu cenu vo výške  1,00 EUR  (slovom: jedno Euro), ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

  

Osobitný zreteľ:

- spočíva v potrebe  usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, na ktorých sú postavené kultúrne pamiatky, a to Pomník s bustou Ľudovíta Štúra a Pamätník padlých v I. svetovej vojne v Obci Uhrovec. Predajom pozemkov registra „C“ parc.č. 702/5 a parc č. 702/9 sa vytvorí súvislý celok nehnuteľností na  užívanie jedným vlastníkom - Obcou Uhrovec. S prihliadnutím na žiadosť Obce Uhrovec, že sa jedná o pozemky, na ktorých sú postavené kultúrne pamiatky a Obec Uhrovec sa o ne dlhodobo stará a má záujem o ich ďalšie ošetrovanie a konzervovanie, je cena na predaj pozemkov navrhnutá vo  výške 1,00 EUR (slovom: jedno Euro).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK