Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na odpredaj NM Veľke Kršteňany

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Partizánske, v obci Veľké Kršteňany, katastrálne územie Veľké Kršteňany, zapísaný na LV č. 924 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

- pozemok parc. č. 293/4 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok parc. č. 293/5 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

 

Žiadatelia (Kupujúci):

  • Eva Kopálová, bytom 958 03 Veľké Kršteňany č. 193 v spoluvlastníckom podiele 1/3 za kúpnu cenu vo výške 210,00 EUR (slovom: dvestodesať Eur),  
  • Anton Straka, bytom Čsl. Armády č. 446/20, 962 01 Zvolenská Slatina v spoluvlastníckom podiele 1/3 za kúpnu cenu vo výške 210,00 EUR (slovom: dvestodesať Eur),  
  • Vladimír Straka, bytom 958 03 Veľké Kršteňany č. 60 v spoluvlastníckom podiele 1/6 za kúpnu cenu vo výške 105,00 EUR (slovom: jednostopäť Eur),  
  • Jozef Straka, bytom 958 03 Veľké Kršteňany č. 57 v spoluvlastníckom podiele 1/6 za kúpnu cenu vo výške 105,00 EUR (slovom: jednostopäť Eur),  

 

celkom vo výške 630,00 EUR (slovom: šesťstotridsať Eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

    

Osobitný zreteľ:

- spočíva v  potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktorý bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a tvoria ich súčasť. Predajom pozemkov registra „C“ parc. č. 293/4 a parc. č. 293/5 sa spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníkov domu súp. č. 26 v Obci Veľké Kršteňany.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK