Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Trenčianske Bohuslavice, katastrálne územie Trenčianske Bohuslavice, parcely registra „C“

- pozemok parc. č. 2208/17 o výmere 320 m2, druh pozemku ostatné plochy,                                                                                              

- pozemok parc. č. 2208/18 o výmere 59 m2, druh pozemku ostatné plochy,

vytvorené Geometrickým plánom č.43580718-S-Gp-F-31/2016 na oddelenie pozemkov parc. č. 2255/31, 2208/1, 2208/17, 2208/9, 2208/18, 2255/58 a určenie vlastníckeho práva vyhotoveným dňa 04.02.2016 firmou Geosta, Ing. Radovan Stacho, Tematínska 1987/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, úradne overeným Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 22.02.2016 pod č. 78/2016, oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“ parc.         č. 2208/1 o výmere 3317 m2 a parc. č. 2208/9 o výmere 82 m2 druh, obidve parcely druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané v časti A: Majetková podstata na LV č. 893.

 

Žiadatelia (Kupujúci):

Milan Berák, trvale bytom Trenčianske Bohuslavice č. 128, 913 06 Trenčianske Bohuslavice, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 3240,45 EUR (slovom: tritisícdvestoštyridsať eur štyridsaťpäť centov) ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Kupujúci je povinný uhradiť TSK vzniknuté náklady za vypracovanie znaleckého posudku č. 14/2016 vo výške 130,00 EUR.

 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Predajom pozemkov registra „C“ parc. č. 2208/17 a parc. č. 2208/18 sa spolu s pozemkami registra „C“ parc. č. 25 a  parc. č. 26, zapísanými na LV č. 37 k.ú. Trenčianske Bohuslavice vo vlastníctve žiadateľa vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníka domu súp. č. 128 v obci Trenčianske Bohuslavice.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK