Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na predaj majetku - katastrálne územie Veľké Stankovce

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Veľké Stankovce, parcely registra „C“

- pozemok parc. č. 1680/4 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný v časti A: Majetková podstata na LV č. 1489

- pozemok parc. č. 1680/5 o výmere 59 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-016-16 na oddelenie parcely č. 1680/5, vyhotoveným dňa 26.01.2016 Súkromnou Geodéziou Trenčín s.r.o., Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO 36335924, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 05.02.2016 pod č. 113/16, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1680/1 o výmere 13939 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1489.  

Žiadatelia (Kupujúci):

Ing. Jozef Ostrolucký a manželka Jana Ostrolucká rod. Tumelová, obaja trvale bytom Veľké Stankovce č. 698, 913 11 Trenčianske Stankovce, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 1600,00 EUR (slovom: jedentisícšesťsto EUR) ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré bezprostredne susedia s  pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a tvoria ich súčasť. Predajom pozemkov registra „C“ parc. č. 1680/4 a parc. č. 1680/5 sa spolu s pozemkami zapísanými na LV 1376 k.ú. Veľké Stankovce vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníkov domu súp. č. 698 v obci Trenčianske Stankovce.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK