Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na predaj majetku v okrese Ilava, v obci Pruské, katastrálne územie Pruské

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Ilava, v obci Pruské, katastrálne územie Pruské

- pozemok - diel č. 1 o výmere 133 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, novovytvoreného pozemku parc. č. 1312/21,      

na základe Geometrického plánu č. 4 - 20/15 na obnovenie časti parciel KN – E (nové parc.            č. 1312/21), vyhotoveným dňa 22.07.2015  Ing. Ľuboslavom Čičkánom, Rozkvet 2002/6, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 298 029, úradne overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 07.08.2015 pod č. 418/2015, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 90050/16 o výmere 19326 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 4133.   

 

Žiadatelia (Kupujúci):  

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  437,57 EUR  (slovom: štyristotridsaťsedem  eur päťdesiatsedem centov) ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona                      č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania právneho vzťahu k pozemku, na ktorom sa  vybuduje prístupová komunikácia k ČOV v rámci stavby vo verejnom záujme „Pruské – kanalizácia a  ČOV“. Predajom dielu č. 1 sa spolu s ostatnými dielmi č. 2 - 36, z ktorých novovytvorený pozemok parc. č. 1312/21 k.ú. Pruské pozostáva, vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie budúceho vlastníka vybudovanej prístupovej komunikácie k ČOV.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK