Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zamer na predaj NM v P. Bystrici 1

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, katastrálne územie Považská Bystrica, zapísaný na LV č. 9467 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

- pozemok parc. č. 6102/160 o výmere 61 m2, druh pozemku ostatné plochy.

 

Žiadatelia (Kupujúci):

- Mgr. Dušan Gachulinec, bytom Partizánska 1740/259, 017 01 Považská Bystrica v celosti, za kúpnu cenu vo výške 2440,00 EUR (slovom: dvetisíc štyristoštyridsať Eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

    

Osobitný zreteľ:

- spočíva v  potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a tvorí jeho súčasť. Predajom pozemku registra „C“ parc. č. 6102/160 sa spolu s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníka domu súp. č. 1740 v Považskej Bystrici.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK