Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zamer na predaj NM v P. Bystrici 2

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, katastrálne územie Považská Bystrica, zapísaný na LV č. 9467 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

- pozemok parc. č. 6102/158 o výmere 59 m2, druh pozemku ostatné plochy.

 

Žiadatelia (Kupujúci):

  • Anton Morávek v spoluvlastníckom podiele 1/2 za kúpnu cenu 1180,00 EUR (slovom: jedentisíc stoosemdesiat Eur) 

a manželka

  • Libuša Morávková rod. Adamčíková v spoluvlastníckom podiele 1/2, za kúpnu cenu 1180,00 EUR (slovom: jedentisíc stoosemdesiat Eur) 

 

obaja bytom Partizánska 1121/41, 017 01 Považská Bystrica za celkovú kúpnu cenu vo výške 2360,00 EUR (slovom: dvetisíc tristošesťdesiat Eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ:

- spočíva v  potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a tvorí ich súčasť. Predajom pozemku registra „C“ parc. č. 6102/158 sa spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníkov domu súp. č. 1121 v Považskej Bystrici.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK