Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na zámenu majetku - Prievidza

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v  okrese Prievidza, obci Prievidza, v katastrálnom  území Prievidza

a.) zapísanom na LV.č. 8187 časť A: majetková podstata pozemok CKN parc. č.3249/5 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,   

b.) novovytvorený pozemok CKN  parc. č.3256/144 druh pozemku ostatné plochy o výmere  218 m2, ktorý bol odčlenený   geometrickým pláne  č.34/2014 vyhotoveným  geodetickou kanceláriou GEOmark,s.r.o. Prievidza, overeným Okresným úradom Prievidza, odborom katastrálnym dňa 22.04.2014 pod číslom 387/2014, odčleneným z pôvodného pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 8187 CKN  parc. č. 3256/3 druh pozemku  ostatné plochy o výmere 7508 m2, 

za nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve spoločnosti KOVOSPOL Group,   spol. s r.o., Včelárska 1, Prievidza 971 01, IČO: 36008826 nachádzajúceho sa v  okrese Prievidza, obci Prievidza, v katastrálnom  území Prievidza

 - novovytvorený pozemok CKN  parc. č.3249/13 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  250 m2, ktorý bol odčlenený   geometrickým pláne  č.34/2014 vyhotoveným  geodetickou kanceláriou GEOmark, s.r.o. Prievidza, overeným Okresným úradom Prievidza, odborom katastrálnym dňa 22.04.2014 pod číslom 387/2014, odčleneným z pôvodného   pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 8527 CKN  parc. č. 3249/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere   3249 m2, 

bez finančného vyrovnania,

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Osobitný zreteľ spočíva v  potrebe usporiadania vlastníckeho vzťahu  k časti pozemku pod betónovou plochou, ktorá slúži na zabezpečovanie výchovno- vzdelávacieho procesu pre žiakov Gymnázia V Prievidzi (výučba telesnej výchovy, organizovanie súťaží a v budúcnosti možnosti vybudovania kvalitného športového ihriska) a je vo vlastníctve spoločnosť KOVOSPOL Group spol. s r.o. Prievidza.  Pozemky  vo vlastníctve TSK, ktoré pre potreby správcu sa stali prebytočným majetkom – trávnaté neupravené plochy  poslúžia na vysporiadania pozemkov pre spoločnosť KOVOSPOL Group spol. s r.o. Prievidza v rámci ich investičných  zámerov. 

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK