Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na zámenu majetku s Mestom TN

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj z á m e r

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Trenčín, v obci Trenčín,

 

  • v katastrálnom území Hanzlíková, zapísaný na LV č. 1973 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

-    pozemok parc. č. 756/2 o výmere 26 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

 

  • v katastrálnom území Kubrá, zapísaný na LV č. 4015 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

-    pozemok parc. č. 2289 o výmere 372 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

 

s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín,

 

v okrese Trenčín, obci Trenčín,

 

  • v katastrálnom území Hanzlíková, zapísaným na LV č. 1 v časti A: Majetková podstata – Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

 

  • pozemok parc. č. 857/8 o výmere 484 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

                                                                                

bez finančného vyrovnania,

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že pri zámene pozemkov je rozdiel v zamieňaných výmerách, ktorý predstavuje 86 m2 v prospech TSK sa zmluvné strany dohodli, že tento rozdiel bude riešený pri ďalšom usporadúvaní vlastníckych vzťahov k pozemkom dotknutých vyššie uvedenou stavbou, poprípade postupným vzájomným usporadúvaním vlastníckych vzťahov pod chodníkmi resp. cestami v rámci celého mesta Trenčín.

Osobitný zreteľ

- spočíva v  potrebe usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v k.ú. Hanzlíková v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. etapa“, stavebný objekt SO 29.38.02.04-01 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (s km 120,572) – časť komunikácia a SO 29.38.02.04-06 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (s km 120,572) – časť úprava križovatky a k pozemku v k.ú. Kubrá, na ktorom sa nachádza chodník vo vlastníctve Mesta Trenčín.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK