Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer nájmu časti pozemku v areáli Hvezdárne ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj z á m e r

 

nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v k. ú. Ihrište, zapísaného na LV č. 480 v časti A: Majetková podstata ako:

 

Pozemok:

- parcela registra “E” č. 421/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 964 m²,

a to jeho časti o celkovej výmere 14 m² (2m x 7 m), v zmysle situačného nákresu,

v prospech nájomcu: Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00 156 884 za celkovú cenu nájmu 3,50 EUR/m2/rok (slovom: tri eurá päťdesiat centov) na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a V. časti čl. 26 Zásad hospodárenia s majetkom  Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  v znení  Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe v záujme zabezpečenia kvalitnej bázy údajov o stave podzemných vôd s cieľom zabezpečiť činnosti uvedené v § 4 a § 6 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK