Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer nájmu časti pozemku v k.ú. Ihrište ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj z á m e r

 

nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

nachádzajúceho sa v okrese Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie Malé Bielice, zapísaného na LV č. 162 v časti A: Majetková podstata ako:

 

Pozemok:

- parcela registra “C“ č. 330/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4954 m²,

a to jeho časti o celkovej výmere 2 m², v zmysle situačného nákresu,

 

v prospech nájomcu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, pracovisko Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra geodetických základov, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, IČO: 00397687, za celkovú cenu nájmu 1 €/m2/rok (slovom: jedno euro) na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a V. časti čl. 26 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.              

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení pasívneho meracieho zariadenia pre družicu Sentinel-1 (spadajúcu do aktuálneho projektu observácie Zeme Copernicus) v rámci projektu Operačné využitie družicovej misie Sentinel-1 na monitorovanie stability zemského povrchu v rámci Slovenskej republiky, ktorý STU podporila grantom z Programu na podporu mladých výskumníkov. TSK prenájmom časti pozemku v areáli Hvezdárne v Partizánskom na tento účel podporí vedecko-výskumnú činnosť a jej rozvoj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK