Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer nájmu časti strechy Hvezdárne v Partizánskom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a

ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj z á m e r

 

nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

nachádzajúceho sa v okrese Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie Malé Bielice, zapísaného na LV č. 162 v časti A: Majetková podstata ako:

  • stavba - Hvezdáreň so súpisným číslom 177 nachádzajúca sa na pozemku - parcela registra “C“ č. 330/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m²

a to časti strechy o celkovej výmere 3 m², v zmysle situačného nákresu,

v prospech nájomcu: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, Ilkovičova 2961/3, 812 19 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 42178401, za celkovú cenu nájmu

1 €/m2/rok (slovom: jedno euro) na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov  v znení neskorších predpisov.

                                    

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení informačných zariadení a technológií na strechu hvezdárne v Partizánskom ako súčasti budovanej siete v rámci cezhraničného projektu medzi Žilinským samosprávnym krajom, Trenčianskym samosprávnym krajom a Zlínskym krajom v zastúpení Hvezdárne vo Valašskom Meziřičí a Českou akadémiou vied na vzdelávacie a popularizačné účely Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity v rámci svojej činnosti a aktivít pre školy a širokú verejnosť, pričom prezentácie výsledkov meraní budú spájané s organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a členovia Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity sa zároveň budú recipročne podieľať na činnosti a aktivitách Hvezdárne v Partizánskom, prispievať na tvorbu vedeckého povedomia mládeže a pomáhať pri zapájaní sa do stredoškolskej odbornej činnosti mládeže v obore strojárenských a informačných technológii.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK