Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer nájmu nebytových priestorov v NsP Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj z á m e r

 

nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, a to:

nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove bloku B, prízemie a 1. poschodie, miestnosti   č. B/1.006 /časť/, B/01, B/02, B/03, B/04 a B/05, nachádzajúcej sa na adrese Nemocničná 986, obec Považská Bystrica, katastrálne územie Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 2503, súp. č. 986, postavenej na parc. č. 2449/2, o celkovej výmere podlahovej plochy 112,45 m²,

v prospech nájomcu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považská Bystrica, Moyzesova 836/35, 017 01 Považská Bystrica IČO: 31905153,

za celkovú cenu nájmu 12,- € / rok (slovom: dvanásť eur) na dobu určitú, na obdobie 10 rokov, od 01.01.2021 do 31.12.2030, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Čl. 26 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považská Bystrica nie je podnikateľským subjektom, vykonáva neziskovú činnosť, ktorá je službou najmä pre pacientov Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Účelom nájmu je poskytovanie duchovnej služby a duchovnej starostlivosti v súlade s opatreniami prijatými Konferenciou biskupov Slovenska, obsahom listu Ministra zdravotníctva SR č. M/94/2001, M/1206/2001 zo dňa 29.05.2001 a podľa pokynov prenajímateľa, ktorý je nepochybne vo verejnom záujme. Predmetné priestory mala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považská Bystrica v nájme aj doposiaľ, pričom ich na vlastné náklady zrekonštruovala a zariadila potrebným vybavením a nábytkom, ktorý je z veľkej časti neupotrebiteľný na inom mieste, čím nepochybne prenajaté priestory aj zhodnotila.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK