Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust.  § 9a ods. 9 písm. c)

zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov

 

 

zverejňuje svoj zámer

 

nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

nachádzajúceho sa v okrese Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie Partizánske, zapísaného na LV č. 2851 v časti A: Majetková podstata ako:

  • stavba – škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 1477 nachádzajúca sa na pozemku – parcela registra „C“ č. 3238/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 795 m2

a to nebytových priestorov o celkovej výmere 169,74 m2, nachádzajúcich sa v tejto budove.

v prospech nájomcu: Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, Sklené 327, 038 47 Sklené, IČO: 37904167, za celkovú cenu nájmu 1,00 eur/m2/rok na dobu určitú –             10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme v podobe prevádzky cirkevnej materskej školy. Požiadavka jej zriadenia vzišla z dlhodobej potreby rodičov a pedagógov z regiónu Partizánske, ktorí sa už niekoľko rokov dožadovali vzniku materskej koly takéhoto charakteru. Snahou bolo založiť inovatívnu, modernú a netradičnú školu rodinného typu, kde sa deti, rodičia aj učitelia budú cítiť ako doma. Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené je tiež zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Meste Partizánske a zriadenie materskej školy je preto ďalším opodstatneným krokom. Obe zariadenia na seba koncepčne a ideovo nadväzujú, deti v cirkevnej materskej škole sú pripravované na plynulý prechod na povinnú školskú dochádzku.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK