Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v obci Lubina

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj z á m e r

nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Lubina, v k. ú. Lubina, zapísaného na LV č. 3931 v časti A: Majetková podstata ako:

Pozemok:

- parcela registra “C” KN č. 5207 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 617 m²,

 

a to jeho časti o celkovej výmere 0,5 m², umiestnenej v zmysle situačného nákresu,

v prospech nájomcu: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1, IČO: 00 156 850,

za celkovú cenu nájmu 30 eur/rok (slovom: tridsať eur) na dobu 15 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a V. časti čl. 26 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení  neskorších dodatkov.

                   

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení monitorovacieho hydrogeologického vrtu na sledovanie znečistenia v podzemných vodách v zraniteľnej oblasti (podľa Nariadenia vlády 174/2017, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti) v rámci projektu Výskumného ústavu vodného hospodárstva s názvom „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách“.

V prílohe si môžete pozrieť zakreslenie na mape.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK