Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer odpredaja majetku - katastrálne územie Považská Bystrica

Z á m e r

 

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

     Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, katastrálne územie Považská Bystrica,  parcela registra „C":

- pozemok parc. č. 6102/161 o výmere 43 m2, druh pozemku ostatné plochy, 

                                                                                                     

vytvorený Geometrickým plánom č. 36/2016 na majetkoprávne usporiadanie KN C p. 6102/161 vyhotoveným dňa 22.06.2016 Ing. Vierou Lagiňovou, geodetická kancelária, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36938092, úradne overeným Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 29. júna 2016 pod č. 427/2016, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 6102/3 o výmere 17300 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný v časti A: Majetková podstata na LV č. 9467.

 

 

Žiadatelia (Kupujúci)

  • Pavol Rojko v spoluvlastníckom podiele 1/2 za kúpnu cenu 967,50 EUR (slovom: deväťstošesťdesiatsedem eur päťdesiat centov) 
  • Peter Rojko s  manželkou Ivetou Rojkovou rod. Štaffenovou v spoluvlastníckom podiele 1/2 – do BSM, za kúpnu cenu 967,50 EUR (slovom: deväťstošesťdesiatsedem eur päťdesiat centov) 

 

Všetci trvale bytom Partizánska 1122/42, 017 01 Považská Bystrica za celkovú kúpnu cenu vo výške 1935,00 EUR (slovom: jedentisícdeväťstotridsaťpäť eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý  bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a tvorí ich súčasť. Predajom pozemku registra „C“ parc. č. 6102/161 sa spolu s pozemkom registra „C“ parc. č. 2602/3 vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníkov domu súp. č. 1122 v Považskej Bystrici.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK