Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer odpredaja NM TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v  súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zverejňuje svoj zámer

 

predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nehnuteľný majetok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to:

 

novovytvorený pozemok registra KN C v katastrálnom území Stará Turá obce Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom

  • č. 172/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2,

ktorý vznikol odčlenením z pozemku KN C parc. č. 172/3 zapísanom na LV č. 2685 podľa Geometrického plánu číslo 34125361 - 123/2015 vyhotoveným geodetickou kanceláriou GEOplán, Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín dňa 15.10.2015, úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,   katastrálnym odborom dňa 22.10.2015 pod číslom: 704/2015 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v  znení neskorších predpisov, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 za kúpnu cenu 20,00 Eur/m2, t.j. za cenu celkom vo výške 320,00 Eur (slovom: tristodvadsať eur).

Osobitný zreteľ je daný záujmom Trenčianskeho samosprávneho kraja na vybudovaní novej kioskovej trafostanice pre potrebu Strednej odbornej školy na Športovej ulici v Starej Turej ako aj mesta Stará Turá, a to najmä z hľadiska zabezpečenia spoľahlivej dodávky elektrickej energie. Vybudovaním novej trafostanice sa odbúrajú aj náklady Trenčianskeho samosprávneho kraja na prevádzku súčasnej trafostanice umiestnenej v budove dielní školy. 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK