Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer odpredaja NM v okrese Prievidza, obci Bojnice

Trenčiansky   samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje svoj z á m e r

 

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Prievidza, obci Bojnice, katastrálne územie Bojnice

 

Parcela registra „C“:

pozemok parc. č. 851/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m² podľa Geometrického plánu č. 163/2015 zo dňa 07.12.2015, vypracovaného firmou Patricius Sova- GEOSKTEAM, Šumperská 44, Prievidza a úradne overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 10.12.2015 pod č. 1313/2015, odčlenený od pôvodnej parcely CKN parc. č. 851- zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV     č. 53 o výmere 840 m² pre spoločnosť DUKE s.r.o., Podjazdová I. 2673/14, 971 01 Prievidza

za kúpnu cenu 1.150 ,- Eur (slovom: jedentisícstopäťdesiat Eur).

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnoprospešnom záujme tým, že uvedený pozemok bude slúžiť ako prístupový chodník pre zákazníkov novej polyfunkčnej budovy, ktorú na svoje náklady postaví spoločnosť DUKE s.r.o.. Súčasťou polyfunkčnej budovy bude aj autobusová zastávka, čiže pozemok bude tiež slúžiť pre občanov, používateľov autobusovej dopravy.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK