Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer odpredaja prebytočného NM vo výlučnom vlastníctve TSK v k.ú. Handlová

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa  v okrese Prievidza, v obci Handlová, v k.ú. Handlová, zapísaného na LV č. 2769, v časti A: majetková podstata

 

Parcely registra „C“:

-    pozemok CKN parc. č 3961/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3657 m2

-   pozemok CKN parc. č 3961/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1663 m2

-   pozemok CKN parc. č 3961/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1246 m2

-   pozemok CKN parc. č 3961/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m2

-    pozemok CKN parc. č.3962 - ostatné plochy o výmere 1085 m2,

-    pozemok CKN parc. č. 3963 - ostatné plochy o výmere 346 m2,

-    pozemok CKN parc. č. 3964 - ostatné plochy o výmere 1173 m2,

-    pozemok CKN parc. č. 3965/2- záhrady o výmere 511 m2

Stavby:

-    škola, súpis. číslo 1157, postavená na parcele CKN parc. č. 3961/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1246 m2

-    dielne, súp. č. 1367, postavené na parcele CKN parc. č. 3961/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m2

-    vonkajšie úpravy (kanalizácia, prípojka plynu, oporné múry, spevnené plochy betónové a asfaltové),

-    oplotenia (oplotenie školy, ihriska)

 

v prospech BCF ENERGY s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO:51966255 v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 231000,- eur (slovom: dvestotridsaťjeden tisíc eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v záujme TSK na lepšom využití nehnuteľného majetku, ktorý je pre TSK dlhodobo prebytočný a opätovne neúspešne ponúkaný na odpredaj obchodnou verejnou súťažou. Kupujúci zriadi v nadobudnutom nehnuteľnom majetku domov sociálnych služieb pre seniorov, čím vo verejnom záujme prispeje   k zvýšeniu kapacít a rozsahu poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Kupujúci sa zaväzuje, že po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva uzatvorenej na základe tohto uznesenia bude nadobudnutý majetok využívať výlučne za účelom poskytovania sociálnych služieb.

Kupujúci sa zaväzuje, že po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva uzatvorenej na základe tohto uznesenia, nepredá alebo inak nescudzí majetok nadobudnutý na základe tohto uznesenia a zmluvy o prevode vlastníckeho práva uzatvorenej na základe tohto uznesenia.

V prípade, ak kupujúci bude využívať nadobudnutý majetok v rozpore s týmto uznesením alebo ak sa rozhodne majetok nadobudnutý na základe tohto uznesenia predať alebo inak scudziť pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 231 000 eur (slovom: dvestotridsaťjeden tisíc eur).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK