Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Jasenica ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech Obce Jasenica

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

v okrese Považská Bystrica, v  obci Jasenica, v katastrálnom území Jasenica, parcela registra „C“: 

- pozemok  parc.  č.  3246/2  o  výmere  164 m2,   druh   pozemku  zastavaná  plocha  a  nádvorie,

 

vytvorený  Geometrickým plánom č. 57/2022 na oddelenie par. KN - C č. 3246/2, ktorý vyhotovil dňa 27.6.2022 Ing. Ľuboslav Čičkán, Milochov 223, 017 06 Pov. Bystrica, IČO: 46298029 a bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 07.07.2022 pod číslom 514/2022, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 3246 o výmere 9922 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1200.

 

Žiadatelia (Kupujúci):

Obec Jasenica, 018 17 Jasenica 130, IČO: 00 317 349  do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 3246/2 k. ú. Jasenica, na ktorom má Obec Jasenica zámer vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia bude vo vlastníctve Obce Jasenica.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK