Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer predaj majetku - Krajský pamiatkový úrad

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

Nebytové priestory na 3. nadzemnom podlaží v administratívnej budove Úradu TSK, súpisné č. 7282, postavenej na parcelách č. 663/14, 663/17, 663/23 a 663/24, nachádzajúcich sa v meste Trenčín, v kat. území Trenčín,  zapísaných na LV č. 7098 v časti A: Majetková podstata:

     - nebytové priestory v administratívnej budove a to kancelárie č. 361 o výmere  

      28,5 m2, č. 360      

      o výmere 23,7 m2, č. 359 o výmere 22,5 m22 č. 358 o výmere 17,9 m2, č. 357  

      o výmere 27,4 m2, 356 o výmere 21,95 m2, č. 355 o výmere 7,3 m2, č. 351

      o výmere 31,55 m2, č. 348 o výmere 25,5 m 2 a s tým prislúchajúce spoločne

      užívané  priestory - kuchynka č. 350 o výmere 5,55 m2 (bezodplatne), 

      sociálne zariadenie pozostávajúce z miestností č. 330, 

      331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 o výmere 25,75 m2 (bezodplatne) 

      nachádzajúce sa na 3. NP. Celková podlahová plocha týchto nebytových  

      priestorov je 237,6 m2, z toho celková podlahová plocha prenajatých

      nebytových priestorov je 206,3 m2.

Prenajímateľ: Krajský pamiatkový úrad, Hviezdoslavova 1, 911 01  Trenčín, IČO 31755194

za celkovú cenu nájmu 16 504 Eur/rok ( slovom : šestnásťtisíc päťstoštyri eur), tj. za cenu 80,- EUR za 1 m2 za rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia  s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Osobitný zreteľ:

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na fungovaní Krajského pamiatkového úradu, teda orgánu štátnej správy, vo vyhovujúcich priestoroch, pri zohľadnení finančných a rozpočtových možností uvedeného úradu. Krajský pamiatkový úrad v súčasnosti nemá vyhovujúce priestory a ani dostatok finančných prostriedkov na prenajatie vyhovujúcich priestorov za trhovú cenu. Osobitný zreteľ zároveň spočíva v záujme Trenčianskeho samosprávneho kraja prenajať dočasne nevyužívané priestory a využití nájomného na úhradu nákladov na prevádzku budovy Úradu TSK.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK