Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer predaj majetku - Štátna školská inšpekcia

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

 zverejňuje svoj  z á m e r

prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

Nebytové priestory na 4. nadzemnom podlaží v administratívnej budove Úradu TSK, súpisné č. 7282, postavenej na parcelách č. 663/14, 663/17, 663/23 a 663/24, nachádzajúcich sa v meste Trenčín, v kat. území Trenčín,  zapísaných na LV č. 7098 v časti A: Majetková podstata:

- nebytové priestory v administratívnej budove a to kancelárie č. 458

o výmere 23,8 m2, č. 457 o výmere 42,8 m2, č. 456 o výmere 22,25 m22 č. 450

o výmere 25,6 m2, č. 449 o výmere 21,0 m2, 448 o výmere 20,0 m2, č. 447

o výmere 17,8 m2, č. 446 o výmere 18,2 m2, č. 445 o výmere 20,2 m2, č. 444

o výmere 19,1 m2, č. 443 o výmere 16,55 m2 a s tým prislúchajúce spoločne

užívané  priestory - kuchynka č. 452 o výmere 56,25 m2, č. 431 o výmere 5,45   m2, sociálne zariadenie  pozostávajúce z miestností č. 453, 454, 455, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 a 439 o výmere 32,5 m2  nachádzajúce sa na   4. NP. Celková podlahová plocha týchto nebytových priestorov je 247,3 m2.

Prenajímateľ: Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, 841 04  Bratislava, IČO: 31797857

 za  celkovú cenu nájmu 19 784 Eur/rok ( slovom : devätnásťtisíc sedemstoosemdesiatštyri eur), tj. za cenu 80,- EUR za 1 m2 za rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia  s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Osobitný zreteľ:

 Osobitný  zreteľ spočíva vo verejnom záujme na fungovaní Štátnej školskej inšpekcie, teda orgánu štátnej správy, vo vyhovujúcich priestoroch, pri zohľadnení finančných a rozpočtových možností uvedeného úradu. Štátna školská inšpekcia v súčasnosti nemá vyhovujúce priestory a ani dostatok finančných prostriedkov na prenajatie vyhovujúcich priestorov za trhovú cenu. Osobitný zreteľ zároveň spočíva v záujme Trenčianskeho samosprávneho kraja prenajať dočasne nevyužívané priestory a využití nájomného na úhradu nákladov na prevádzku budovy Úradu TSK.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK