Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer predaja prebytočného majetku TSKPNPPM2016 1-3 + podmienky

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle §  281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu  formou priameho nájmu.

 

1. Predmetom priameho nájmu je prenájom priestorov v objektoch:

TSK/PNPPM/2016-1 T. Vansovej 28, Prievidza (areál bývalého internátu Strednej odbornej školy)

TSK/PNPPM/2016-2 A. Hlinku 15, Bánovce nad Bebravou (bývalé SOU odevné)

TSK/PNPPM/2016-3 Patrovec (bývalá škola v prírode)

 

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na:

  • internetovej stránke vyhlasovateľa: tsk.sk
  • úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

 

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 15.11.2016  do 12.00 hod.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK