Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prenajať nehnuteľný majetok v k. ú. Hanzlíková, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 zverejňuje svoj  z á m e r

prenajať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v  správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja ako prípad hodný osobitného zreteľa:

v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v katastrálnom území Hanzlíková, zapísaný na LV č. 1973 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

  • pozemok parc. č. 756/1 o  výmere  8940 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. č. 857/8 o  výmere   484 m2,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

a to jeho časti v zmysle záberu stavby,

v prospech nájomcu: KONI INVEST s.r.o., so sídlom : Hlavná 21, 911 01 Trenčín, IČO: 36 332 372, za celkovú cenu nájmu 1,00 euro, na dobu  realizácie stavby na predmete nájmu, najneskôr však na jeden rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zhodnotení majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja ako predmetu nájmu rekonštrukciou pri realizácii stavebného objektu SO 202 Úprava na ceste III. triedy nájomcom v rámci stavby „Rekonštrukcia križovatky ulíc Hanzlíkovská a Hlavná“.

Zámer nájmu časti dotknutého nehnuteľného majetku bol schválený Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 728/2021 dňa 27.09.2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK