Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prevodu majetku pozemkov, zámenou s Obcou Lednické Rovne

Z á m e r

 

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj  z á m e r  prevodu majetku - pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Ilava, v obci Lednické Rovne, v katastrálnom území Lednické Rovne, parcely registra „C“:

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

183/88

1772

zastavané plochy a nádvoria

1/1

183/89

228

zastavané plochy a nádvoria

1/1

oddelené Geometrickým plánom číslo 105/2016 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, dňa 14.10.2016, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov dňa 25.10.2016 pod č. 651/16, od parc. registra „C“ č. 183/3 o výmere 8864 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. registra „C“ č. 183/64 o výmere 423 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 694, zámenou za majetokpozemky vo vlastníctve Obce Lednické Rovne, nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, okres Púchov, katastrálne územie Lednické Rovne, parcely registra „C“:

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

1272/18

7834

zastavané plochy a nádvoria

1/1

103/9

85

záhrady

1/1

oddelené Geometrickým plánom číslo 126/2016 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou                Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, dňa 12.10.2016, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov dňa 28.10.2016 pod č. 652/16, od parc. registra „E“ č. 1501/1 o výmere 22560 m2, druh pozemku ostatné plochy zapísaný, parc. registra „E“ č. 55/2 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných  na LV č. 1718 a parc. registra „C“ č.  120/1 o výmere 1102 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  č. 103/3 o výmere 281 m2,  druh pozemku záhrady, č. 103/4 o výmere 271 m2, druh pozemku záhrady,  zapísané na LV č. 1,

bez finančného vyrovnania,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod cestou II/507 v obci Lednické Rovne ako aj  v záujme vybudovať športovisko na pozemku KNC parc. č. 183/88 a parkovacie miesta pre zdravotné stredisko na pozemku KNC parc. č. 183/89.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK