Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

 

zverejňuje svoj  z á m e r

prevodu nehnuteľného majetku  - stavba a pozemok

 

 

nachádzajúceho sa na ul. Jánošíková (bývalý areál Strednej poľnohospodárskej školy) v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Nové Mesto nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom:

  • STAVBA zapísaná na LV č. 3191:

Druh stavby

Súpisné číslo

Na pozemku

parc. č.

Poznámka

stavba

428

3667/3

s príslušenstvom

 

  • PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3191:

Číslo parcely

Výmera  m²

Druh pozemku

3667/3

1388

zastavaná plocha a nádvorie

3671

783

ostatná plocha

3670/1

1617

zastavaná plocha a nádvorie

 

zámenou za majetok – pozemky vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, nachádzajúci sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, obci Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnom území  Nové Mesto nad Váhom:

 

  • PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3160 ako:

 

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

534/10

2

 zastavaná plocha a nádvorie

534/6

6008

 zastavaná plocha a nádvorie

2498/10

576

ostatná plocha

2498/11

37

ostatná plocha

2498/12

34

zastavaná plocha a nádvorie

2491/1

1729

zastavaná plocha a nádvorie

2491/5

842

ostatná plocha

2491/6

897

ostatná plocha

2444/12

117

zastavaná plocha a nádvorie

2444/13

55

ostatná plocha

6036/10

110

zastavaná plocha a nádvorie

2148/6

961

zastavaná plocha a nádvorie

1436/1

2092

zastavaná plocha a nádvorie

 

 

  • PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 7605 ako:

 

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

2498/1

9019

zastavaná plocha a nádvorie

2498/3

2155

ostatná plocha

2498/4

116

zastavaná plocha a nádvorie

2498/7

1321

ostatná plocha

2498/14

32

zastavaná plocha a nádvorie

 

bez finančného vyrovnania

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov nachádzajúcich sa pod cestami č. II/504, č. II/515 a č. III/1220 v meste Nové Mesto nad Váhom vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností  a pre potrebu plnenia úloh samosprávy mesta Nové Mesto nad Váhom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK