Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prevodu prebytočného NM vo výlučnom vlastníctve TSK zámenou za NM vo vlastníctve Mesta Stará Turá

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará Turá, v k. ú.  Stará Turá:

 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 370:

Číslo parcely

Výmera  m²

Druh pozemku

610

804

zastavaná plocha a nádvorie

611

207

ostatná plocha

615

7404

ovocný sad

 

 

STAVBY   zapísané na LV č. 370:

Druh stavby

Súpisné číslo

Na pozemku registra „C“

parc.č.

 

Škola

375

610 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 804 m2

s príslušenstvom

 

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Stará Turá, nachádzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará Turá,           k. ú. Stará Turá:

 

PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 1:

Číslo parcely

Výmera v m²

Druh pozemku

6010/9

24

 zastavaná plocha a nádvorie

6010/10

599

zastavaná plocha a nádvorie

6010/12

304

zastavaná plocha a nádvorie

4851/2

1804

zastavaná plocha a nádvorie

8452/2

1798

zastavaná plocha a nádvorie

11316/7

17

zastavaná plocha a nádvorie

11316/8

35

zastavaná plocha a nádvorie

11317/3

99

zastavaná plocha a nádvorie

11317/4

19

zastavaná plocha a nádvorie

11317/5

66

zastavaná plocha a nádvorie

8453/1

1543

zastavaná plocha a nádvorie

8453/3

23

zastavaná plocha a nádvorie

8453/4

255

zastavaná plocha a nádvorie

8453/10

1275

zastavaná plocha a nádvorie

8814/1

1229

zastavaná plocha a nádvorie

8814/11

1668

zastavaná plocha a nádvorie

8814/16

472

zastavaná plocha a nádvorie

8814/18

363

zastavaná plocha a nádvorie

8814/20

2480

zastavaná plocha a nádvorie

8814/22

218

zastavaná plocha a nádvorie

 

ako   prípad   hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších   predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod cestami III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo  III/1237, III/1245 a  v  záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností  a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá.

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 1317,10 eur zo strany Mesta Stará Turá.

Mesto Stará Turá  doplatí sumu 1317,10 eur na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy uzavretej na základe tohto uznesenia.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK